Rozstrzygnięcie ofert na organizację obozu

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA-Węgrów" ogłasza wyniki naboru ofert na organizację obozu edukacyjno - terapeutycznego w ramach projektu

 

„Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

PARTNER PROJEKTU: Powiat Węgrowski

 

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Turystyczne „LEMAX-TOUR” Sp. z o.o z siedzibą w: 
82-103 Stegna, ul. Kościuszki 1

wpisane do:

Krajowego Rejestru Sądowego ( Rejestru Przedsiębiorców) pod numerem: 0000087443,

NIP: 579-19-62-524

reprezentowane przez Panią Anetę Bakalarską

Oferent spełnił wszystkie wymagania formalne. Posiada uprawnienia do organizowania obozów edukacyjno - terapeutycznych.

 


 
free pokerfree poker