O projekcie...

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Mogę więcej – nowoczesne trapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym„SPONiA-Węgrów” w celach statutowych zakłada organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży z różnego typu niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku od 6 do 23 lat z Powiatu Węgrowskiego, podopiecznych Stowarzyszenia. Obejmuje wsparciem 78 dzieci, w tym uczniów SOSzW w Węgrowie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski. Wskazana grupa liczy 32 dziewcząt i 46 chłopców. Działania obejmują podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców (64 kobiety i 63 mężczyzn) 2 prawnych opiekunów. Spośród osób niepełnosprawnych na wsi mieszka 23 dziewczęta i 35 chłopców.

Celem ogólnym projektu jest wzrost dostępności, kompleksowej, profesjonalnej terapii i zajęć pozalekcyjnych dla niepełnosprawnych dziewcząt i chłopców, a także wsparcie dla ich rodziców oraz  poprawa jakości funkcjonowania beneficjentów w społeczeństwie.

Wśród celów szczegółowych można wymienić między innymi usprawnianie zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków w zakresie wiadomości i umiejętności, rozwijanie umiejętności w zakresie ICT, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozwój zdrowotny i fizyczny przez udział w zajęciach sportowych, podejmowanie kompleksowych działań psych-pedagogicznych skierowanych do uczniów i rodziców, wdrażanie do bycia w różnych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych, przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego wypadnięcia uczniów z systemu oświaty. Działania przewidziane w projekcie to odpowiedź na potrzeby obu płci uczestników.

Gabriela Strąk

 
free pokerfree poker