Rozstrzygnięcie ofert na organizację II obozu

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA-Węgrów" ogłasza wyniki naboru ofert na organizację II obozu edukacyjno - terapeutycznego w ramach projektu

„Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

PARTNER PROJEKTU: Powiat Węgrowski

WYKONAWCA:

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE MAZOWSZE SPÓŁKA Z.O.O
ul. Nadmorska 15/17, Łeba
84-360 Łeba

 

wpisane do:

Krajowego Rejestru Sądowego ( Rejestru Przedsiębiorców) pod numerem: 0000228828

NIP: 8411621044

reprezentowane przez Pana Adama Nowakowskiego wiceprezesa zarządu

Oferent spełnił wszystkie wymagania formalne.

Posiada uprawnienia do organizowania obozów edukacyjno - terapeutycznych.

 
free pokerfree poker