OGŁOSZENIE O NABORZE NA II OBÓZ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Węgrów, dnia 20.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA II OBÓZ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” w związku z realizacją projektu pod nazwą  „Mogę więcej-nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”  wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” ogłasza nabór beneficjentów do udziału w II obozie edukacyjno-terapeutycznym.Obóz odbędzie się w terminie od 9.06.2012r. do 16.06.2012r. w Łebie. Do udziału w obozie uprawnieni są beneficjenci projektu:

- dzieci i młodzież

- rodzice/prawni opiekunowie (w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zapisami w rozdziale VI „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”).

Beneficjenci zainteresowani udziałem w obozie powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja wyrażająca chęć udziału w obozie edukacyjno-terapeutycznym (w przypadku dzieci, młodzieży, rodziców/prawnych opiekunów)

2. Zgoda na udział w obozie edukacyjno-terapeutycznym (w przypadku dzieci i młodzieży)

3. Informacja o stanie zdrowia uczestnika obozu edukacyjno-terapeutycznego wypełniona przez lekarza (w przypadku dzieci i młodzieży)

4. Informacja o stanie zdrowia beneficjenta wypełniona przez rodzica/prawnego opiekuna
(w przypadku dzieci i młodzieży - beneficjentów wyjeżdżających na obóz bez rodziców)

Pierwszeństwo udziału w obozie mają beneficjenci, którzy nie uczestniczyli w I obozie edukacyjnym.

 

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się w biurze projektu - siedziba Stowarzyszenia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, pokój 12.

Liczba miejsc na obozie edukacyjno-terapeutycznym jest ograniczona.
Rekrutacji dokona Komisja Rekrutacyjna w oparciu o „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – rozdział VI „Zasady kwalifikowania beneficjentów do udziału w obozach edukacyjno-terapeutycznych”.

Dokumenty należy złożyć do dnia 11.05.2012r. do godz. 16.00 w biurze projektu- siedziba Stowarzyszenia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, pokój 12.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12.05.2012r. do godz. 12.00 poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. O wynikach naboru zainteresowani beneficjenci zostaną także poinformowani telefonicznie.

Spotkanie organizacyjne z beneficjentami zakwalifikowanymi do udziału w obozie  i ich rodzicami odbędzie się dnia 15.05.2012r. o godz. 16.30.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Ewa Szyndler-Kułak

Gabriela Strąk

 
free pokerfree poker