Konferencja podsumowująca projekt "Mogę więcej..."

W dniu 26 lutego 2013 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" , Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Tytuł projektu "Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”. Okres realizacji projektu 01.04.2011r. - 31.03.2013r. Partnerem projektowym jest Powiat Węgrowski. Działania przewidziane w projekcie to odpowiedź na potrzeby obu płci uczestników. Beneficjenci uczestniczyli  w różnych rodzajach zajęć: Do osiągnięcia celu głównego przyczynić następujące działania:

- zorganizowanie 1 spotkania inaugurującego projekt i promującego go w środowisku,

- zorganizowanie 1 spotkania podsumowującego projekt,

- przeprowadzenie 6336 godzin zajęć terapeutycznych,

- przeprowadzenie 864 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

- przeprowadzenie 576 godzin zajęć sportowych,

- przeprowadzenie 144 godzin  zajęć socjoterapeutycznych,

- przeprowadzenie 126 godzin spotkań z psychologiem,

- przeprowadzenie 108 godzin spotkań z pedagogiem,

- przeprowadzenie 48 godzin zajęć z rodzicami metodą Carol Sutton

Wartością dodaną projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dziewcząt i chłopców, integracja środowiska terapeutów, powstanie samoistnej grupy wsparcia rodziców.

Konferencja służyła podsumowaniu zrealizowanych działań i przedstawieniu efektów pracy nauczycieli i uczniów. W spotkaniu uczestniczyła: Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor  Delegatury w Siedlcach  Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski, dyrektorzy i nauczyciele szkół lokalnych  oraz beneficjenci i ich rodzice. W części oficjalnej konferencji zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą rezultaty realizowanych zadań oraz fotografie z prowadzonych zajęć. Zostali zapoznani przez koordynatora projektu Panią Agnieszkę Wiśniewską z przebiegiem działań zgodnym z harmonogramem i szczegółowym budżetem. W części artystycznej zebrani obejrzeli program  choreograficzny przygotowany przez beneficjentów podczas zajęć projektowych. Goście otrzymali upominki z logotypami promującymi projekt. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego można było porozmawiać z prowadzącymi zajęcia o szczegółach realizacji projektu i korzyściach z niego płynących.
Wszystkim stowarzyszeniom życzymy, aby miały możliwość skorzystania ze środków EFS w ramach uczestnictwa w projektach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
free pokerfree poker