„Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”


Zajęcia polonistyczne

W ramach bloku przedmiotów ogólnokształcących od maja 2011r. są realizowane zajęcia z zakresu języka polskiego dla dwóch grup beneficjentów. Opracowując program zajęć uwzględniono potrzeby osób obu płci. W planowanych działaniach uwzględniono zasady równych szans obu płci, poprzez dobór ćwiczeń adekwatny do zainteresowań, potrzeb i możliwości chłopców i dziewcząt. Głównym celem programu było przezwyciężanie trudności związanych z niepełnosprawnością poprzez usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji rozwojowych, niwelowanie problemów wychowawczych, uspołecznianie uczniów poprzez wdrażanie do aktywnych działań poszerzających relacje interpersonalne, a także wspieranie rodziców w pokonywaniu problemów wychowawczych i zagospodarowanie czasu wolnego dziecka.


Zajęcia w dużej mierze pozwoliły na wyrównanie braków w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów. Dzięki obszernej i różnorodnej tematyce, każdy z beneficjentów miał możliwość na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Szczególnie ważne było kształtowanie umiejętności: redagowania różnorodnych form wypowiedzi, a także wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego. Praca na zajęciach polonistycznych służyła zapobieganiu powstawania podstawowych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych i słownikowych i nieodzownie łączyła się z nauką sprawnego korzystania ze słowników, encyklopedii i różnych tekstów kultury. Poza tym, ważną rolę odegrało wdrażanie  i mobilizowanie uczniów do pracy samokształceniowej nad poprawą biegłości w czytaniu i rozumieniu tekstów.
Uczniowie korzystali z bogatej bazy dydaktycznej oraz pomocy zakupionych ze środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby zajęć tj. Słownik języka polskiego, Słownik ortograficzny, Słownik wyrazów obcych, Słownik poprawnej polszczyzny, Encyklopedia popularna oraz Leksykon do nauki o języku i kronikę. Poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy: gier dydaktycznych, dramy, projektu, wywiadu, norm i instrukcji, praktyki pisarskiej uczniowie nabyli śmiałości do udzielania wypowiedzi na temat uczuć, emocji, wyrażaniu pozytywnych i negatywnych opinii na dany temat.
Po realizacji zajęć zauważyć można postępy beneficjentów w poprzez  wyraźnie wyższy poziom wiadomości i umiejętności polonistycznych, rozwój zainteresowań i uzdolnień, wzrost poczucia własnej wartości wśród niepełnosprawnych dziewcząt i chłopców, znaczną chęć do kontynuacji nauki i rozwoju zainteresowań oraz pełniejszą integrację ze środowiskiem.

 

 
free pokerfree poker