„Możesz więcej…” to poznaj i pokochaj Węgrów…

Przedsięwzięcie trwało kilka miesięcy, do pracy metodą projektu z zaangażowaniem przystąpili wszyscy beneficjenci i pracowali w dwóch grupach projektowych. Każda grupa wykonywała przydzielone jej zadania związane z obszarem tematycznym wyodrębnionym w ramach projektu. Uczniowie pracowali korzystając z pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego zakupionego ze środków EFS.

Chciałam zachęcić uczniów do eksperymentowania, poznawania  różnych sposobów zdobywania wiedzy oraz komunikacji międzyludzkiej. Zaplanowane działania polegały na aktywnej współpracy uczniami przy wykonywaniu powierzonych zadań. Głównym celem było wprowadzanie podczas zajęć metod aktywizujących, które pozwalały uczniom przygotować się do samodzielnej pracy i uruchomić ich twórczy potencjał. Organizowałam  wycieczki do miejsc, których dotyczyła tematyka projektu ( biblioteki, zabytki, urzędy, miejsca pracy i wypoczynku  miejsca upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, wywiady ze znanymi ludźmi, zasłużonymi dla miasta, czy powiatu).

Uczniowie w szerszym zakresie pogłębiali swoją wiedzę w obszarze wybranych zagadnień. Poprzez wycieczki tematyczne, uczestnicy projektu „Mogę więcej…” mieli możliwość do bycia w różnych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych.. Jako prowadząca zajęcia polonistyczne w projekcie Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” miałam możliwość poszerzyć zakres swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, w praktyce mogłam stosować poznane metody terapeutyczne.

Moim celem było uatrakcyjnienie procesu nauczania oraz zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy. Blok tematyczny Poznaj i pokochaj Węgrów, powstał z inicjatywy uczniów. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w  tych zajęciach, ponieważ mogli realizować także własne pomysły oraz doskonalić umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Uczniowie byli zaangażowali w pracę na zajęciach i chętnie w nich uczestniczyli. Wszyscy mieli dodatkową możliwość budowania nowych więzi międzyludzkich, rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

Aneta ŻOŁNIERZAK

 
free pokerfree poker