Statut

 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym

„SPONiA – Węgrów”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

1.    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów”, zwane dalej stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

2.    Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „SPONiA – Węgrów”.

 

§1a.

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)   członku zwyczajnym – rozumie się przez to osobę fizyczną oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz realizacji celów stowarzyszenia i przestrzegania jego statutu,

2)   członku honorowym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się stowarzyszeniu,

3)   Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Stowarzyszenia,

4)   Walnym Zebraniu – rozumie się przez to Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§2.

 

1.    Terenem działania Stowarzyszenia „SPONiA-Węgrów” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    (skreślony)

3.    Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§3.

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§4.

 

1.    Stowarzyszenie „SPONiA-Węgrów” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

2.    Do prowadzenia swych działań może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

3.    Członek stowarzyszenia może być zatrudniony jako pracownik.

§5.

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§6.

 

1.    Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze:

1)      promocji i ochrony zdrowia,

2)      edukacji,

3)      kultury,

4)      kultury fizycznej

na rzecz osób:

a) z niepełnosprawnością intelektualną,

b) z autyzmem,

c) zaburzeniami psychicznymi,

d) innych, wymagających wsparcia

na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.

1a. Dla osób tych rodzaj wsparcia określa Zespół Diagnostyczny działający w ramach

Stowarzyszenia.

2.    Wspieranie osób wymienionych w ust. 1 i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

§7.

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1)        prowadzenie terapii i rehabilitacji dla osób określonych w §6;

2)        prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno-sportowej dla osób określonych w §6;

3)        organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, konferencji z udziałem osób zajmujących się sprawami leczenia, wychowania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz problemami społecznymi dotyczącymi ich rodzin;

4)        organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów rekreacyjnych;

5)        organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, terapii indywidualnych, konsultacji;

6)        organizowanie warsztatów twórczych dla osób wymienionych w §6, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz tanecznych;

7)        propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji;

8)        zorganizowanie strony internetowej Stowarzyszenia;

9)        wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia;

10)    gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia;

11)    organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

12)    współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, samorządowej,
z instytucjami służby zdrowia, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnych celach statutowych;

13)    współpracę z:

a)    wolontariuszami,

b)    specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową, społeczną i inną,

c)    innymi osobami;

14)    gromadzenie funduszy, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów statutowych;

15)    inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki

 

§8.

 

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

 

§9.

(skreślony)

 

§10.

 

Stowarzyszenie posiada członków:

1)   zwyczajnych;

2)   (skreślony)

3)   honorowych.

 

§11.

 

1.    (skreślony)

2.    (skreślony)

3.    Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu, na podstawie złożonej deklaracji, o której mowa w §1a pkt. 1.

3a. Wzór deklaracji określa uchwała Zarządu.

 

§12.

(skreślony)

 

§13.

 

1. (skreślony)

2.    Członkowie honorowi przyjmowani są uchwałą Walnego Zebrania na wniosek 5 członków stowarzyszenia.

 

§14.

 

1.    Członkowstwo zwyczajne i honorowe w stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec stowarzyszenia,

2)     skreślenia z listy na skutek nie wywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie i regulaminach oraz ustaleniach wewnętrznych organów stowarzyszenia,

3)     śmierci członka.

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd.

Rozdział 4

Organy stowarzyszenia

§15.

 

Organami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2)   Zarząd Stowarzyszenia,

3)   Komisja Rewizyjna,

4)   Prezes Stowarzyszenia.

 

§16.

(skreślony)

 

§17.

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

 

§18.

 

1.    Walne Zebranie jest najwyższą organem w stowarzyszeniu.

2.    W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym ­– członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym – honorowi oraz zgromadzeni goście.

 

§19.

 

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§20.

 

1.    Walne Zebranie zwyczajne może być sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze.

2.    Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd.

3.    Zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata.

3a.W przypadku konieczności wyboru Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji zebranie sprawozdawczo-wyborcze może zostać zwołane przez Zarząd szybciej niż wynika to z ust. 3.

4.    Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom na co najmniej 14 dni przed terminem.

 

§21.

 

1.    Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.

2.    Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

3.    Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom na co najmniej 3 dni przed terminem.

 

 

 

§22.

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)        określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,

2)        uchwalanie zmian statutu,

3)        wybór i odwoływanie wszystkich organów stowarzyszenia,

4)        przyjmowanie i ocena sprawozdań organów stowarzyszenia,

5)        uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,

6)        podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

7)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub organy stowarzyszenia,

8)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9)        podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,

10)    podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.

 

§22a.

 

1.    Kadencja Zarządu trwa 4 lat.

2.    Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym (w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie) zwykłą większością głosów.

3.    Zarząd składa się z 3-5 osób w tym prezesa i wiceprezesa.

4.    Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród członków.

5.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§23.

(skreślony)

 

§24.

(skreślony)

 

§25.

 

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2.    Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

 

§26.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1)        kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

2)        reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

3)        zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w imieniu stowarzyszenia,

4)        (skreślony)

5)        przygotowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego,

6)        zarządzanie majątkiem i funduszami,

7)        (skreślony)

8)        podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków stowarzyszenia,

9)        zwoływanie Walnego Zebrania,

10)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

11)    kontrola terminowości płacenia składek.

§27.

 

Prezes Stowarzyszenia kieruje działaniem Zarządu, do jego kompetencji należy:

1) ogólnie kierownictwo,

2) akceptowanie wydatków związanych z bieżącymi funkcjami stowarzyszenia,

3) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami oraz porozumień z wolontariuszami,
a także podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

§28.

 

1.    Prezes Stowarzyszenia może upoważnić osoby do podejmowania decyzji w jego imieniu.

2.    Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych każdy z członków Zarządu.

3.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§28a.

 

1.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lat.

2.    Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym (w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie) zwykłą większością głosów.

3.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§29.

 

1.    Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia i jest organem odrębnym od organu zarządzającego.

2.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
w roku.

 

§30.

(skreślony)

 

§31.

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:

1)   przewodniczącego,

2)   zastępcy,

3)   sekretarza.

 

§32.

(skreślony)

 

§33.

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrola działalności Zarządu,

2)   wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub członka Zarządu,

3)   zwoływanie Walnego Zebrania w razie bezczynności Zarządu w tym zakresie,

4)   składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,

5)   składanie wniosków o absolutorium dla organów stowarzyszenia,

6)   składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem.

 

§34.

 

1.    W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

2.    Kadencja wybranych na wakujące stanowisko kończy się wraz z kadencją całego organu, do którego została powołana.

3.    W przypadku, w którym uzupełnienie w trybie wyżej określonym nie było możliwe przeprowadza się wybory.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§35.

 

Majątek i fundusze stowarzyszenia stanowią:

1) składki członkowskie,

2) darowizny,

3) spadki i zapisy,

4) dotacje,

5) dochody z ofiarności publicznej,

6) dochody z majątku stowarzyszenia,

7) odsetki dochody z kapitału

8) inne wpływy nie wymienione wyżej.

 

§36.

 

1.    Rok obrotowy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) trwa od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

2.    Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.

 

§37.

(skreślony)

 

§38.

(skreślony)

 

§39.

(skreślony)

 

§40.

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami stowarzyszenia przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§41.

 

1.    Uchwały o zmianie statutu stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebrania zwykłą większością głosów.

2.    W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebrania o rozwiązaniu, podejmuje ono uchwałę
o przekazaniu majątku stowarzyszenia i powołuje likwidatora.

 

§42.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 
free pokerfree poker