Aktualności
Konferencja podsumowująca projekt "Mogę więcej..."

W dniu 26 lutego 2013 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" , Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Tytuł projektu "Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”. Okres realizacji projektu 01.04.2011r. - 31.03.2013r. Partnerem projektowym jest Powiat Węgrowski. Działania przewidziane w projekcie to odpowiedź na potrzeby obu płci uczestników. Beneficjenci uczestniczyli  w różnych rodzajach zajęć: Do osiągnięcia celu głównego przyczynić następujące działania:

- zorganizowanie 1 spotkania inaugurującego projekt i promującego go w środowisku,

- zorganizowanie 1 spotkania podsumowującego projekt,

- przeprowadzenie 6336 godzin zajęć terapeutycznych,

- przeprowadzenie 864 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

- przeprowadzenie 576 godzin zajęć sportowych,

- przeprowadzenie 144 godzin  zajęć socjoterapeutycznych,

- przeprowadzenie 126 godzin spotkań z psychologiem,

- przeprowadzenie 108 godzin spotkań z pedagogiem,

- przeprowadzenie 48 godzin zajęć z rodzicami metodą Carol Sutton

Wartością dodaną projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dziewcząt i chłopców, integracja środowiska terapeutów, powstanie samoistnej grupy wsparcia rodziców.

Konferencja służyła podsumowaniu zrealizowanych działań i przedstawieniu efektów pracy nauczycieli i uczniów. W spotkaniu uczestniczyła: Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor  Delegatury w Siedlcach  Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski, dyrektorzy i nauczyciele szkół lokalnych  oraz beneficjenci i ich rodzice. W części oficjalnej konferencji zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą rezultaty realizowanych zadań oraz fotografie z prowadzonych zajęć. Zostali zapoznani przez koordynatora projektu Panią Agnieszkę Wiśniewską z przebiegiem działań zgodnym z harmonogramem i szczegółowym budżetem. W części artystycznej zebrani obejrzeli program  choreograficzny przygotowany przez beneficjentów podczas zajęć projektowych. Goście otrzymali upominki z logotypami promującymi projekt. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego można było porozmawiać z prowadzącymi zajęcia o szczegółach realizacji projektu i korzyściach z niego płynących.
Wszystkim stowarzyszeniom życzymy, aby miały możliwość skorzystania ze środków EFS w ramach uczestnictwa w projektach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
„Możesz więcej…” to poznaj i pokochaj Węgrów…

Przedsięwzięcie trwało kilka miesięcy, do pracy metodą projektu z zaangażowaniem przystąpili wszyscy beneficjenci i pracowali w dwóch grupach projektowych. Każda grupa wykonywała przydzielone jej zadania związane z obszarem tematycznym wyodrębnionym w ramach projektu. Uczniowie pracowali korzystając z pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego zakupionego ze środków EFS.

Więcej…
 
Integracja Sensoryczna ( SI)

„ Być pełnosprawnym to naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.”

Richard von Weizacker

Integracja Sensoryczna to proces zachodzący w mózgu, który polega na organizowaniu, porządkowaniu i łączeniu informacji pochodzących z poszczególnych układów sensorycznych ( zmysłowych ), tak, by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.

Więcej…
 
DOGOTERAPIA

Dogoterapia opiera się na wykorzystaniu, w terapii osób niepełnosprawnych, bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Ten bezpośredni kontakt pozwala wytworzyć specyficzną relację między pacjentem a psem terapeutą.

Podstawowym założeniem terapii kontaktowej z udziałem psów jest możliwość tworzenia w czasie sesji terapeutycznej warunków, w których pacjent ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji własnej osoby.

Więcej…
 
WARTO WIEDZIEĆ

Słyszałem i zapomniałem.

Widziałem i zapamiętałem.

Zrobiłem i zrozumiałem.


Konfucjusz


"Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci   i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”
to projekt realizowany w okresie 1.05.2011 – 31.03.2013r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym w partnerstwie z Powiatem Węgrowskim. Celem projektu było  wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu były realizowane działania, jakie dotychczas w sposób kompleksowy nie były podejmowane z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Założenia programowe zajęć z matematyki, zostały wypracowane tak, że nikt się tego nie spodziewał.

Więcej…
 


Strona 4 z 9
free pokerfree poker