Aktualności
Rozstrzygnięcie ofert na organizację II obozu

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA-Węgrów" ogłasza wyniki naboru ofert na organizację II obozu edukacyjno - terapeutycznego w ramach projektu

„Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

PARTNER PROJEKTU: Powiat Węgrowski

WYKONAWCA:

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE MAZOWSZE SPÓŁKA Z.O.O
ul. Nadmorska 15/17, Łeba
84-360 Łeba

 

wpisane do:

Krajowego Rejestru Sądowego ( Rejestru Przedsiębiorców) pod numerem: 0000228828

NIP: 8411621044

reprezentowane przez Pana Adama Nowakowskiego wiceprezesa zarządu

Oferent spełnił wszystkie wymagania formalne.

Posiada uprawnienia do organizowania obozów edukacyjno - terapeutycznych.

 
Oferta na organizację obozu edukacyjno-terapeutycznego

 

OFERTA

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

PROJEKT SPRAWOZDANIA

 
Dogoterapia

W ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ odbywają się zajęcia z dogoterapii. Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów.<p><span> </span></p>
<hr id="system-readmore" /> Dzieci nie lubią wykonywać “suchych” gestów, za którymi nic się nie kryje. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie okazania uczuć. Jeśli nam się uda, to jest to nasza wspólna wygrana. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny. Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.
Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych. Do dogoterapii nadają się psy różnych ras z wyłączeniem bojowych i stróżujących. Najczęściej spotykane są: Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, Cavalier King Charles Spaniel, Berneński Pies Pasterski. Po odpowiednim przeszkoleniu, łagodne, zdrowe, objęte systematyczną kontrolą weterynaryjną, czyste, tolerancyjne, pewne siebie, akceptujące obcych mają możliwość niesienia radości i pomocy osobom potrzebującym.

 
WYNIKI NABORU

22.02.2012r.

OGŁOSZENIE

 
Arteterapia

Jedną z form wsparcia proponowanego dzieciom i młodzieży w ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ są zajęcia z zakresu arteterapii. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. <p><span> </span></p>
<hr id="system-readmore" /> W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dzięki arteterapii  można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji.

Sztuka pomaga kształtować osobowość dziecka - z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi.

Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.

Cele szczegółowe programu arteterapeutycznego:

-  rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego.

- stymulowanie różnych form aktywności twórczej.

- rozwijanie wyobraźni ruchowo - przestrzennej.

- rozwijanie optymistycznego podchodzenia do problemów poznawczych i realizacyjnych

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

- zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

- nabywanie umiejętności pracy zespołowej.

- podnoszenie własnej wartości i dostrzeganie jej u innych.

- umożliwienie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

- akceptacja siebie i innych,

CELE TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE: zachęcanie do ekspresji twórczej, relaks, wyciszenie, doskonalenie sprawności manualnej i doskonalenie kontroli nad własnymi  ruchami,kształcenie percepcji wzrokowo-ruchowej,rozwijanie wyobraźni twórczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, wdrażanie do cierpliwości i staranności w pracy własnej i grupy,doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w grupie

Beneficjenci nauczyli się wyrażać myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,  przeżywać sukces, czuć się zauważonym i docenionym, nabyli większej pewności siebie, nawiązali prawidłowe kontakty rówieśnicze, nauczyli się pracy w grupie,  rozwijali wrażliwość estetyczną, oraz  umiejętności komunikowania się, uczyli się prawidłowych  relacji, podwyższyli swoją  samoocenę i samoakceptację.

 


Strona 6 z 9
free pokerfree poker