Aktualności
Ogłoszenie

Węgrów, dnia 19.10.2011r.

OGŁOSZENIE GŁÓWNE

OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE

 
Zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym

Jedną z form wsparcia proponowanego dzieciom i młodzieży w ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ są zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym. Zajęcia prowadzone są z beneficjentami zarówno płci męskiej jak i żeńskiej.

Więcej…
 
Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne beneficjentów: W ramach wsparcia są organizowane zajęcia socjoterapeutyczne  osób niepełnosprawnych . Odbywają  się spotkania indywidualne z psychologiem i pedagogiem przeznaczone dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców.

Więcej…
 
Zajęcia w ramach projektu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu „Mogę więcej – nowoczesne trapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” od 10.05.2010r. rozpoczęliśmy wsparcie dla beneficjentów w formie różnego rodzaju zajęć. Pierwszą grupę stanowią zajęcia  terapeutyczne takie jak: dogoterapia, integracja sensoryczna, arteterapia, choreoterapia, biofeedback, logopedia, reedukacja, muzykoterapia, alternatywne metody komunikacji, także zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym, terapia taktylna, zajęcia wspierające rozwój dzieci z autyzmem. Innym rodzajem zajęć realizowanych w ramach projektu są zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, między innymi polonistyczne, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne oraz zajęcia ICT doskonalące umiejętności beneficjentów z zakresu technologii informacyjnej. Kolejny blok zajęć obejmuje pozalekcyjne zajęcia sportowe: sekcja tenisa stołowego, sekcja piłki nożnej, sekcja pływacka oraz zajęcia z aerobiku. Przełamując stereotypy dziewczęta zostały włączone w zajęcia piłki nożnej i tenisa stołowego. Chłopcy zostali włączeni w zajęcia aerobiku.

W ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego beneficjentów zostały  zorganizowane zajęcia socjoterapeutyczne. Odbywają się spotkania indywidualne z psychologiem i pedagogiem przeznaczone dla dziewcząt, chłopców i ich rodziców. Rodzice wezmą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem. Prowadzone są zajęcia metodą Carole Sutton dla rodziców. Zajęcia poprowadzą specjaliści zatrudnieni w SOSzW w Węgrowie i Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Węgrowie, doświadczeni nauczyciele, terapeuci, psycholog i pedagog posiadający kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem.

Gabriela Strąk

 
Spotkanie inaugurujące projekt

„Mogę więcej-nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”

Projekt Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” pod nazwą „Mogę więcej-nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”, realizowany w partnerstwie z Powiatem Węgrowskim, trwa od 1.04.2011r. Jednakże oficjalna rozpoczęcie miało miejsce podczas spotkania inaugurującego projekt, które odbyło się 30.05.2011r. w siedzibie Stowarzyszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie. Wzięło w nim udział 120 osób, w tym: Pan Mariusz Dobijański-Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pani Janina Orzełowska-Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Joanna Kaniuk-Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Krzysztof Fedorczyk-Starosta Węgrowski, Pani Ewa Besztak-Wicestarosta Węgrowski, dyrektorzy placówek oświatowych, beneficjenci i ich rodzice, specjaliści zatrudnieni w projekcie oraz przedstawiciele mediów. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjno-informacyjne.

Spotkanie miało na celu przybliżenie założeń projektu. Koordynator Pani Agnieszka Wiśniewska w przygotowanej prezentacji przedstawiła najistotniejsze informacje o projekcie, w tym cele, charakterystykę beneficjentów, planowane formy wsparcia oraz zakładane do osiągnięcia rezultaty. Słuchacze dowiedzieli się, że projekt obejmuje wsparciem 207 osób, w tym 78 dzieci i młodzieży oraz 129 rodziców/prawnych opiekunów. Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, sportowych , socjoterapii oraz spotkań z psychologiem i pedagogiem. Dla rodziców przewidziano różne formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Dodatkowo beneficjenci i rodzice będą mieli okazję wziąć udział w dwóch obozach edukacyjno-terapeutycznych.

Podczas spotkania głos zabrał także Pan Krzysztof Fedorczyk, Starosta Węgrowski, który wypowiedział się na temat działań Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoimi spostrzeżeniami i refleksjami podzielili się z zebranymi także inni zaproszeni goście. Po zakończeniu spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na przygotowany na tę okazję poczęstunek.

Agnieszka Wiśniewska

Koordynator projektu

 


Strona 7 z 9
free pokerfree poker