Aktualności
"Jestem aktywny..."

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczyna od stycznia 2011 r realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt nosi tytuł „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego”. Skierowany jest  on do osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Węgrowskiego, będących uczniami zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły przysposabiającej do pracy w SOSzW w Węgrowie i podopiecznymi Stowarzyszenia .

Głównym celem projektu jest aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie sprzyjająca integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu poprzez zaoferowanie zajęć korygujących zaburzenia utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie.

Beneficjenci wezmą udział w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i zainteresowania, tj. warsztatach ceramicznych, zajęciach plastyczno – technicznych, czytelniczo – recytatorskich, informatycznych. Odbędą się także zajęcia sekcji pływackiej, co pozwoli na korygowanie wad postawy i usprawnianie fizyczne naszych podopiecznych.

Wdrożenie  działań zainicjuje zmiany mentalności i sposobu myślenia osób niepełnosprawnych, przyczyni się także do przezwyciężenia ich niechęci do podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt w całości będzie realizowany ze środków EFS, przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL.

 
II Konferencja "Pomóż mi"

Dnia 15.11.2010r. odbyła się II konferencja szkoleniowo-naukowa na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem pt. „Pomóż mi”. Została zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”. Przedsięwzięcie objęli swoim patronatem Starosta Węgrowski i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Rekomendacji udzielił Mazowiecki Kurator Oświaty.

Prelekcje wygłosili wybitni specjaliści zajmujący się praktyką i badaniami naukowymi dotyczącymi funkcjonowania osób z autyzmem. Znalazły się wśród nich: Pani Joanna Grochowska - wiceprezes Fundacji SYNAPSIS, Pani Gabriela Jagielska – doktor nauk medycznych, zastępca kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani Maria Ożóg-Radew – doktor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego
w Siedlcach, Pani Katarzyna Siwek – logopeda z Fundacji SYNAPSIS, Pani Jadwiga Laliczyńska – wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom PRAXIS w Skarżysku Kamiennej. Wystąpienia były skierowane do nauczycieli, terapeutów, rodziców i lekarzy. Wielu wzruszeń dostarczyły prezentacje przygotowane przez rodziców dzieci dotkniętych autyzmem.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 130 osób z różnych miejscowości woj. mazowieckiego oraz województw ościennych. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością:

Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty

Pan Krzysztof  Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Pani Jadwiga Snopkiewicz – Wiceburmistrz Miasta Węgrowa

Pani Janina Ewa Orzełowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego

Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko – pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pani Tamara Zacharuk – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pani Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pani Violetta Pulwarska – Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych KO w Warszawie

Pani Krystyna Mucha – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego KO w Warszawie

Wizytatorzy Delegatur Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz innych instytucji współpracujących z Ośrodkiem i Stowarzyszeniem „SPONiA-Węgrów”, nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele służby zdrowia, rodzice oraz przedstawiciele mediów.

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń na temat sytuacji rodzin osób z autyzmem oraz skutecznych form pomocy. Przyczyniło się do wzrostu świadomości społecznej w tym zakresie. Obecność tak dużej liczby osób, w tym rodziców dzieci z autyzmem świadczy o konieczności podejmowania tego typu działań.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu zapoczątkowanego w styczniu 2010r. spotkaniem pod hasłem „Nie czekaj”. Została zorganizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Węgrowskiego. Organizatorzy planują kolejne konferencje poświecone tej tematyce.

 


Strona 9 z 9
free pokerfree poker